Vandentiekio avarinė tarnyba
tel.: 8 441 62 262
tel./mob.: . 8 614 65 433

Kanalizacijos avarinė tarnyba ir nuotekų išvežimo paslaugos
tel.: 8 441 62 252
tel./mob.:  8 610 07218


Klientų aptarnavimas
tel.: 8 441 76 660

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA
Šilutės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2015 m. gruodžio 31 d.
įsakymu Nr. A1-1383

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠILUTĖS VANDENYS“

ĮSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Šilutės vandenys“ (toliau tekste vadinama „bendrove“) yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovė įsteigta Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamai ūkinei veiklai.
 
2. Bendrovės steigėjas ir vienintelis akcininkas yra Šilutės rajono savivaldybė. Adresas: Dariaus ir Girėno g. 1, LT - 99133 Šilutė.
 
3. Bendrovė įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
 
4. Bendrovė yra privatusis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo Akcininko turto. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkas pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.
 
5. Savo veikloje bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Akcinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais bei šiais įstatais. Šių įstatų normos galioja tiek, kiek neprieštarauja įstatymų normoms.
 
6. Bendrovė privalo turėti bent vieną sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke ir savo antspaudą.
 
7. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.
 
8. Bendrovės finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.
 
9. Bendrovė Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka turi teisę steigti savo filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Bendrovė atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu.
 
10. Bendrovės dokumentuose, kuriuos ji naudoja santykiuose su kitais subjektais (raštuose, sąskaitose, prekybos dokumentuose ir t. t.), privalo būti nurodyta:
 
1) bendrovės pavadinimas ir teisinė forma;
2) bendrovės buveinė;
3) bendrovės kodas ir pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas;
4) registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę (Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras).
 
11. Jei bendrovės dokumentuose, kuriuos ji naudoja santykiuose su kitais subjektais, yra minimas bendrovės kapitalas, turi būti nurodomas įstatinis kapitalas ir apmokėto įstatinio kapitalo dydis.
 
12. Bendrovės buveinė yra Ramučių g. 31, LT – 99149 Šilutėje.  www.silutes-vandenys.lt
 

II SKYRIUS

BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

 

13. Bendrovės veiklos tikslai:
 
13.1. pelno siekimas;
 
13.2. naujų darbo vietų steigimas;
 
13.3. ekonominės gerovės kėlimas;
 
13.4. technologinė pažanga ir progresas;
 
13.5. kultūrinių programų bei renginių rėmimas;
 
13.6. labdaros ir paramos teikimas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 
14. Bendrovė turi teisę verstis bet kokia Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždrausta veikla (gamybinė veikla, prekyba, paslaugų teikimas ir pan.). Bendrovė gali sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus ir turėti kitų teisių bei pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. Pagrindinės bendrovės veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):

 

SEKCIJA   E

36.00 – Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas;

36.00.10 – Vandens surinkimas ir valymas;

36.00.20 – Vandens tiekimas pramonės įmonėms;

36.00.30 – Vandens tiekimas gyventojams;

37.00 – Nuotekų valymas.

 

SEKCIJA   F

41.20 – Gyvenamų ir negyvenamų pastatų statyba;

41.20.10 – Naujų pastatų statyba;

42 – Inžinerinių statinių statyba;

42.91 – Vandens statinių statyba.

 

SEKCIJA    M

71.11 – Architektūros veikla;

71.20 – Techninis tikrinimas ir analizė.

 

15. Bendrovė turi teisę vykdyti veiklą Lietuvos Respublikoje ir užsienyje.
 
16. Licencijuojamą arba nustatyta tvarka vykdomą veiklą bendrovė vykdo tik gavusi atitinkamus leidimus.
 
17. Bendrovė, nustatyta tvarka suderinusi su Akcininku, turi teisę nustatyti: savo produkcijos, teikiamų paslaugų ir kitų išteklių kainas, įkainius ir tarifus, vidaus struktūrą, steigti filialus, papildomos ūkinės veiklos kryptis, jungtis į asociacijas, jeigu tam neprieštarauja įstatymai.

 

III SKYRIUS

 AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

18. Akcininko turtines ir neturtines teises, jo pareigas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir šie įstatai.
 
19. Akcininkas turi šias turtines teises:
 
19.1. gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
 
19.2. gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
 
19.3. nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus;
 
19.4. parduoti ar kitokiu būdu perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
 
19.5. kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose įstatuose numatytas turtines teises.
 
20. Akcininkas turi šias neturtines teises:
 
20.1. priimti raštiškus sprendimus, kurie prilygsta bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimams;
 
20.2. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydama atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo pareigų, nustatytų įstatymuose, taip pat bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;
 
20.3. gauti įstatymuose numatytą informaciją apie bendrovę;
 
20.4. kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiuose įstatuose numatytas neturtines teises.
 
21. Akcininkas neturi jokių turtinių įsipareigojimų bendrovei.

 

IV SKYRIUS

BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

 

22. Bendrovės kapitalas skirstomas į nuosavą ir skolintą. Nuosavą kapitalą sudaro: įstatinio kapitalo dydis, akcijų priedai (akcijų nominalios vertės perviršis), perkainojimo rezervas, privalomasis rezervas, kiti rezervai, nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai). Skolintas kapitalas susidaro imant kreditus ir kitaip skolinantis lėšų.
 
23. Ben­dro­vės įsta­ti­nis ka­pi­ta­las ly­gus 7 735 621,44 Eur (septyni milijonai septyni šimtai trisdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt vienas euras 44 ct) ir akcijų priedams 20,27  Eur (dvidešimt eurų 27 ct). Įsta­ti­nis ka­pi­ta­las ga­li bū­ti di­di­na­mas ar­ba ma­ži­na­mas įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka.
 
24. Ben­dro­vės įsta­ti­nis ka­pi­ta­las pa­da­ly­tas į 267 114 vnt. (du šimtus šešiasdešimt septynis tūkstančius šimtą keturiolika) pa­pras­tų­jų var­di­nių ak­ci­jų.
 
25. Vienos akcijos nominali vertė yra 28,96 Eur (dvidešimt aštuoni eurai 98 ct).
 
26. Bendrovės akcijos yra nematerialios (įrašai vertybinių popierių sąskaitose). Nematerialiosios akcijos savininkas (akcininkas) yra asmuo, kurio vardu atidaryta asmeninė vertybinių popierių sąskaita. Akcininko – nematerialiųjų akcijų savininko – asmeninių vertybinių popierių sąskaitas tvarko bendrovė. Akcininkui išduodami išrašai iš akcininko asmeninės vertybinių popierių sąskaitos, patvirtinti bendrovės vadovo parašu ir bendrovės antspaudu.
 
27. Vienintelis akcijų savininkas yra Šilutės rajono savivaldybė. Ji gali parduoti ar kitaip perleisti visas ar dalį akcijų kitų Lietuvos Respublikos fizinių ar juridinių asmenų nuosavybėn tik Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų Vyriausybės įgaliotų valstybės valdžios ir valdymo institucijų norminius aktus, reglamentuojančius privatizavimo tvarką.
 
28. Šilutės rajono savivaldybei parduodant ar kitaip perleidžiant bent vieną bendrovės akciją, turi būti keičiami bendrovės įstatai, kuriuose turi būti numatyta privatizuotų akcijų perdavimo kitų asmenų nuosavybėn tvarka, atitinkanti Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus.
 
29. Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas arba mažinamas Akcininko sprendimu. Įstatinis kapitalas laikomas padidintu ar sumažintu tik įregistravus bendrovės įstatus juridinių asmenų registre.
 
30. Apie sprendimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam bendrovės kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku.

 

V SKYRIUS

FINANSAI IR PELNO PASKIRSTYMAS

 

31. Bendrovės finansiniai ištekliai formuojami iš vidinių ir išorinių šaltinių. Vidinis finansavimo šaltinis yra pelnas, išoriniai šaltiniai – įnašai už akcijas, dotacijos ir subsidijos, skolintos ir kitos joms prilygstančios lėšos.
 
32. Bendrovės finansiniams metams pasibaigus, Akcininko paskirta audito įmonė turi patikrinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį kartu su bendrovės metiniu pranešimuir bendrovės stebėtojų tarybai pateikti auditoriaus išvadą bei įstatymų nustatytais atvejais – audito ataskaitą.
 
33. Akcininkas, patvirtinęs audituotą,metinių finansinių ataskaitų rinkinį kartu su bendrovės metiniu pranešimu turi paskirstyti paskirstytinąjį bendrovės pelną (nuostolius).
 
34. Akcininko sprendime paskirstyti bendrovės pelną (nuostolius) nurodoma:
 
34.1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje;
 
34.2. grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai);
 
34.3. pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai);
 
34.4. pervedimai iš rezervų;
 
34.5. akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai);
 
34.6. paskirstytinasis pelnas (nuostoliai), iš viso;
 
34.7. pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą;
 
34.8. pelno dalis, paskirta į kitus rezervus;
 
34.9. pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti;
 
34.10. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) stebėtojų tarybos ir valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams;
 
34.11. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.
 
35. Metinėms išmokoms (tantjemoms) stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams gali būti skirta ne daugiau kaip 1/5 grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno. Metinėms išmokoms (tantjemoms) stebėtojų tarybos nariams skiriama ataskaitinių finansinių metų pelno dalis negali būti didesnė kaip1/3 pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti. Mokėti dividendus, metines premijas ir tantjemas draudžiama, jeigu per nustatytus terminus bendrovė nesumoka įstatymų nustatytų mokesčių. Premijos darbuotojams iš pelno gali būti išmokamos avansu kiekvieną ketvirtį, jei remiantis einamaisiais ūkinės veiklos rezultatais numatoma gauti pakankamai pelno. Tantjemas stebėtojų tarybos nariams mokėti avansu draudžiama.
 
36. Bendrovės metinis finansinių ataskaitų rinkinys kartu su bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Akcininko sprendimo priėmimo patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį kartu su metiniu pranešimuturi būti pateiktos juridinių asmenų registro tvarkytojui.
 
37. Dividendas yra Akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.
 
38. Akcininkas negali priimti sprendimo skirti išmokėti dividendus, jei:
 
38.1. bendrovė turi neįvykdytų prievolių, kurių terminai yra suėję iki sprendimo priėmimo;
 
38.2. ataskaitinių finansinių metų paskirstytinojo pelno (nuostolių) suma yra neigiama (gauta nuostolių);
 
38.3. bendrovės nuosavas kapitalas yra mažesnis arba išmokėjus dividendus taptų mažesnis už bendrovės įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo ir rezervo savoms akcijoms įsigyti rezervo sumą.
 
39. Ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Akcininko raštiško sprendimo, bendrovė privalo išmokėti dividendus.

 

VI SKYRIUS

 BENDROVĖS VALDYMAS

 

          40. Bendrovė turi Akcininką, kolegialų Bendrovės priežiūros organą- stebėtojų tarybą ir valdymo organą-  bendrovės vadovą (direktorių).

          41. Bendrovės valdymo organai privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis šiais įstatais. Bendrovės organo narys Bendrovės ir kitų jos organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus Bendrovei ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti Bendrovės interesams, negali painioti Bendrovės turto su savo turtu arba naudoti jį ar informaciją, kurią jis gauna būdamas Bendrovės organo nariu, asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui gauti.
          42. Kiekvienas kandidatas į bendrovės organų narius privalo informuoti jį renkantį organą, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla susijusi su bendrove.
          43. Kiekvienas kandidatas į bendrovės organų narius ar bendrovės organo narys turi informuoti jį renkantį ar išrinkusį organą, jei jis nuosavybės teise turi ¼ ar daugiau kitos panašia ūkine veikla besiverčiančios įmonės arba įmonės, tęsiančios bendrovės gamybos ar paslaugų procesą ir produkcijos realizavimą, įstatinio kapitalo sudarančių akcijų.
          44. Jei bendrovės organo narys pažeidė šių įstatų 42 ir 43 punktų reikalavimus, bendrovės akcininkas per 90 dienų nuo tos dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie organo nario padarytus pažeidimus, turi teisę kreiptis į teismą, kad būtų atlyginta bendrovei padaryta žala.

 

AKCININKAS

 
45. Akcininko turtines ir neturtines teises nustato šie įstatai ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.
 
46. Kadangi visų bendrovės akcijų savininkas yra Šilutės rajono savivaldybė, jos raštiški sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.
 
47. Akcininkas turi išimtinę teisę:
 
47.1. keisti bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 
47.2. keisti bendrovės buveinę;
 
47.3. rinkti stebėtojų tarybos narius;
 
47.4. atšaukti stebėtojų tarybą ar jos narius;
 
47.5. rinkti ir atšaukti atestuotą auditorių (toliau – auditorius) ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinioauditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
 
47.6. nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
 
47.7. priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;
 
47.8. priimti sprendimą keisti uždarosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
 
47.9. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
 
47.10. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
 
47.11. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
 
47.12. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
 
47.13. priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
 
47.14. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
 
47.15. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
 
47.16. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
 
47.17. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 
47.18. priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;
 
47.19. priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 
47.20. priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
 
47.21. priimti sprendimus dėl bendrovės restruktūrizavimo Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais;
 
47.22. priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
 
47.23. rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.
 
48. Akcininkas gali spręsti ir kitus bendrovės įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Akcinių bendrovių įstatymą tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.
 
49. Akcininkas privalo priimti atitinkamus raštiškus sprendimus, jeigu:
 
49.1.  bendrovės nuosavas kapitalas tampa mažesnis kaip ½ įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo ir šio klausimo nesvarstė Akcininkas;
 
49.2. stebėtojų tarybos narių lieka mažiau kaip 2/3 įstatuose nurodyto jų skaičiaus arba jų skaičius tampa mažesnis už Akcinių bendrovių įstatyme numatytą minimalų;
 
49.3. audito įmonė nutraukia sutartį su bendrove ar dėl kitų priežasčių negali patikrinti bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio;
 
49.4. sprendimo tam tikru klausimu reikalauja stebėtojų taryba. Šiuo atveju sprendimo reikalaujantis iniciatorius pateikia Akcininkui sprendimo projektą. Akcininkas per 10 dienų turi pranešti, kada bus svarstomas sprendimo projektas ir sudaryti sąlygas sprendimo iniciatoriui dalyvauti svarstyme.
 
50. Stebėtojų tarybos arba bendrovės direktoriaus pareiškimu Akcininko raštiški sprendimai gali būti teismine tvarka pripažinti negaliojančiais, jeigu:
 
50.1. klausimą, dėl kurio buvo priimtas sprendimas, Akcininkas nagrinėjo pažeisdamas įstatymų nustatytą tvarką;
 
50.2. sprendimas prieštarauja bendrovės įstatams, Akcinių bendrovių arba kitiems Lietuvos Respublikos įstatymams.

 

BENDROVĖS STEBĖTOJŲ TARYBA

 

51. Stebėtojų taryba yra kolegialus bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas, kurį renka Akcininkas. Stebėtojų tarybą sudaro 5 nariai: 3 Savivaldybės tarybos deleguoti atstovai ir 2 Savivaldybės administracijos direktoriaus deleguoti atstovai. Stebėtojų taryba renkama 4 metams. Tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Stebėtojų tarybai vadovauja jos pirmininkas, kurį ji išrenka iš savo narių. Stebėtojų taryba savo veiklą pradeda Akcininkui priėmus atitinkamą raštišką sprendimą. Už veiklą stebėtojų taryboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

52. Stebėtojų tarybos nariu gali būti tik veiksnus fizinis asmuo. Stebėtojų tarybos nariu negali būti:

52.1. bendrovės vadovas;
 
52.2. asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės eiti šių pareigų.
 
53. Akcininkas gali atšaukti visą stebėtojų tarybą arba pavienius jos narius nesibaigus kadencijai.
 
54. Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nepasibaigus, apie tai raštu įspėjęs stebėtojų tarybą ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų.
 
55. Jeigu stebėtojų tarybos narys atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas gali būti atšaukiama veikianti stebėtojų taryba ir naujai renkama visa stebėtojų taryba. Jeigu renkami pavieniai stebėtojų tarybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.
 
56. Stebėtojų taryba:
 
56.1. renka bendrovės vadovą ir atšaukia jį iš pareigų. Jei bendrovė dirba nuostolingai, stebėtojų taryba privalo svarstyti, ar bendrovės vadovas tinka eiti pareigas;
 
56.2. prižiūri bendrovės vadovo veiklą;
 
56.3. pateikia Akcininkui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl bendrovės veiklos strategijos, metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno paskirstymo projekto ir bendrovės metinio pranešimo, taip pat dėl bendrovės vadovo veiklos;
 
56.4. pateikia Akcininkui atsiliepimus ir pasiūlymus sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektui ir jam priimti sudarytam tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniui ir parengtam tarpiniam pranešimui;
 
56.5. teikia siūlymus bendrovės vadovui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, bendrovės įstatams ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams;
 
56.6. sprendžia kitus bendrovės įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus bendrovės ir jos valdymo organų veiklos priežiūros klausimus.
 
57. Stebėtojų taryba neturi teisės jos kompetencijai priskirtų funkcijų pavesti ar perduoti vykdyti kitiems bendrovės organams.
 
58. Stebėtojų taryba turi teisę prašyti bendrovės vadovą pateikti su bendrovės veikla susijusius dokumentus. Stebėtojų tarybos nariai privalo saugoti komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją,  kurias sužinojo būdami stebėtojų tarybos nariais.
 
59. Stebėtojų taryba savo veiklą pradeda Akcininkui priėmus sprendimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo numatytą išimtį.
 
60. Stebėtojų tarybos darbo tvarką nustato jos priimtas stebėtojų tarybos darbo reglamentas.
 
61. Stebėtojų tarybos posėdžius šaukia stebėtojų tarybos pirmininkas. Stebėtojų tarybos posėdžiai taip pat gali būti šaukiami ne mažiau kaip 1/3 stebėtojų tarybos narių sprendimu.    
                                                      
62. Stebėtojų tarybos nariai turi lygias teises. Balsavimo metu kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininko balsas.
 
63. Stebėtojų tarybos narys savo valią − už ar prieš balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis susipažinęs,– gali pranešti balsuodamas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti balsavusio asmens tapatybę.
 
64. Stebėtojų taryba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė stebėtojų tarybos narių. Iš anksto balsavę stebėtojų tarybos nariai laikomi dalyvavusiais posėdyje. Stebėtojų tarybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš. Sprendimas atšaukti bendrovės vadovą gali būti priimtas, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių stebėtojų tarybos narių.

 

BENDROVĖS VADOVAS (DIREKTORIUS)

 

 65. Bendrovės vadovas (direktorius) yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, jį skatina ir skiria nuobaudas stebėtojų taryba. Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.  Darbo sutartį su vadovu bendrovės vardu pasirašo stebėtojų tarybos pirmininkas ar kitas stebėtojų tarybos įgaliotas narys.

66. Bendrovės vadovas privalo veikti tik bendrovės ir jos Akcininko naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais, Akcininko sprendimais, stebėtojų tarybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia bendrovės vadovas (direktorius).
          67. Bendrovės vadovas (direktorius) vadovauja personalui, kuris organizuoja ir vykdo bendrovės ūkinę veiklą. Bendrovės vadovas tvirtina darbo reglamentus, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, nustato pareiginius atlygius, tvirtina jų pareiginius nuostatus, skiria paskatinimus ir nuobaudas, savo kompetencijos ribose leidžia įsakymus, reguliuojančius bendrovės veiklos  bei jos darbuotojų darbą, atidaro ir uždaro sąskaitas bankų įstaigose, sudaro viešųjų pirkimų komisijas, tvirtina viešųjų pirkimų organizavimo dokumentus, įstatymų nustatyta tvarka sudaro sandorius, nustato bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus  ir duoda  įgaliojimus vykdyti kitas jo kompetencijoje esančias funkcijas.
           68. Nesant bendrovės vadovo (jo atostogų, komandiruotės, ligos metu) jo pareigas vykdo pavaduotojas arba kitas įgaliotas darbuotojas.
           69. Bendrovės vadovas atstovauja bendrovei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis ir teisme bei arbitraže. Bendrovės vadovas įgyja teisę atstovauti bendrovei nuo dienos, nustatytos darbo sutartyje.
           70. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi bendrovės įstatais, Akcininko sprendimais, stebėtojų tarybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais.
           71. Bendrovės vadovu gali būti veiksnus fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis. Bendrovės vadovu negali būti skiriamas asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos  įstatymus neturi teisės eiti tokių pareigų.
          72. Bendrovės vadovas atsako už:
          72.1. bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
         72.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;
          72.3. sutarties su audito įmone sudarymą;
          72.4. informacijos ir dokumentų pateikimą Akcininkui, stebėtojų tarybai Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;
          72.5. bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
          72.6. Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą įstatuose nurodytame dienraštyje;
          72.7. informacijos pateikimą Akcininkui;
          72.8. Bendrovės vadovas privalo saugoti bendrovės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurias sužinojo eidamas šias pareigas;
          72.9. kitų Akcinių bendrovių ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.
          73. Bendrovės vadovas turi užtikrinti, kad auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi bendrovės dokumentai.
          74. Bendrovės vadovas svarsto ir tvirtina:
          74.1. bendrovės veiklos strategiją;
          74.2. bendrovės metinį pranešimą;
          74.3. bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes;
          74.4. bendrovės darbo apmokėjimo nuostatus;
          74.5. pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka;
         74.6. nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija.
          75. Bendrovės vadovas privalo laiku pateikti Akcininkui bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį, pelno paskirstymo projektą, bendrovės metinį pranešimą bei kitą reikiamą informaciją sprendimams priimti.
          76. Bendrovės vadovas  priima:
          76.1. sprendimus bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
          76.2. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
76.3. sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
76.4. sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
76.5. sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;
76.6. įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais − sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;
76.7. kitus Akcinių bendrovių įstatyme, bendrovės įstatuose ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose priskirtus sprendimus.
          77. Bendrovės vadovas prieš priimdamas šių įstatų 76.2, 76.3, 76.4 ir 76.5 punktuose nurodytus sprendimus, privalo prašyti Akcininko pritarimo. Akcininko pritarimas nepanaikina bendrovės vadovo atsakomybės už priimtus sprendimus.
          78. Bendrovės vadovas, prieš priimdama sprendimą investuoti lėšas ar kitą turtą į kitą juridinį asmenį, turi apie tai pranešti kreditoriams, su kuriais bendrovė yra neatsiskaičiusi per nustatytą terminą, jeigu bendra įsiskolinimo suma šiems kreditoriams yra didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.
 79. Bendrovės vadovas privalo pateikti stebėtojų tarybai jos prašomus su bendrovės veikla susijusius dokumentus.

 

VII SKYRIUS

BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

 

80. Bendrovės nutarimai ir pranešimai, su kuriais reikia supažindinti Akcininką arba kitus asmenis, išsiunčiami laikantis Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytų terminų, o jei tokie terminai nenustatyti – išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 dienų nuo atitinkamo nutarimo ar dokumento priėmimo. Pranešimai visais atvejais įteikiami pasirašytinai arba registruotais laiškais. Esant būtinumui, pranešimai gali būti perduoti faksu ar elektroniniu paštu, po to jie išsiunčiami registruotu laišku ar įteikiami asmeniui pasirašytinai.
 
81. Bendrovės pranešimai, kurie įstatymų nustatyta tvarka turi būti skelbiami viešai, skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“.
 
82. Už pranešimų išsiuntimą laiku atsakingas bendrovės vadovas (direktorius).

 

VIII SKYRIUS

 BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

 

83. Sprendimą dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo, nuostatų tvirtinimo bei valdymo organų skyrimo (atšaukimo) turi teisę priimti bendrovės vadovas.

 

IX SKYRIUS

 BENDROVĖS REORGANIZAVIMO, ATSKYRIMO, PERTVARKYMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA

 

84. Bendrovės reorganizavimo, atskyrimo, pertvarkymo ir likvidavimo tvarką nustato

Lietuvos Respublikos įstatymai.

X SKYRIUS

 BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

85. Bendrovės įstatai keičiami Akcininko sprendimu.
 
86. Akcininkui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo Akcininko įgaliotas asmuo.
 
87. Bendrovės įstatus pasirašiusių asmenų parašų tapatumas notaro netvirtinamas.
 
88. Šie įstatai bei jų pakeitimai įsigalioja juos įregistravus įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

_________________________________________________

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2018-11-26.